1 lipca zaczynamy projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska”!

Witajcie! Zaczynamy projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska”, to kompleksowy projekt integrujący uchodźców z Ukrainy poprzez ich indywidualny rozwój oraz wzmocnienie ich indywidualnej aktywności w różnych obszarach życia społecznego.

Привіт! Ми розпочинаємо проект «Інтеграція іноземців з України в Нижній Сілезії», це комплексний проект інтеграції біженців з України через їхній індивідуальний розвиток та посилення їх індивідуальної активності в різних сферах суспільного життя.

Tematyczne obszary projektu:

Тематичні напрямки проекту:

1. wsparcia i asystentury przy opracowywaniu indywidualnej ścieżki integracji społecznej oraz w nowych sytuacjach życia codziennego (Ścieżka integracji),

1. підтримка та допомога в розробці індивідуального шляху соціальної інтеграції та в нових життєвих ситуаціях (Інтеграційний шлях),
 

2. pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej, związanej ze zdrowiem psychiczno- fizycznym wynikających z sytuacji cudzoziemca i jego rodziny (Zdrowie psycho-fizyczne),

2. Юридична, психологічна та психотерапевтична допомога, пов’язана з психічним і фізичним здоров’ям, що виникає внаслідок ситуації, в якій перебуває іноземець та його сім’я (психофізичне здоров’я),

3. nauki języka polskiego, kursów i szkoleń w zakresie orientacji kulturowej oraz w innych obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji społecznej (Orientacja kulturowa),

3. Вивчення польської мови, курси та тренінги у сфері культурної орієнтації та в інших сферах, корисних з точки зору соціальної інтеграції (Культурна орієнтація),

4. tłumaczenia oraz wsparcia w kontaktach z instytucjami (publicznymi i prywatnymi) i korzystaniu z oferty pomocowej, edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej (Wsparcie w kontaktach),

4. Переклад та підтримка в контактах з установами (державними та приватними) та використання допомоги, освітніх, розвиваючих, розважальних та культурних пропозицій (Підтримка в контактах),

5. asystentura w poszukiwaniu miejsca zamieszkania, częściowe finansowanie najważniejszych opłat na start, m.in. opłaty czynszowe np. w postaci bonów (Finansowanie na start),

5. асистенти в пошуку місця проживання, часткове фінансування найважливіших стартових внесків, в т.ч. плата за оренду, наприклад, у формі ваучерів (фінансування для початку),

6. wsparcie integracji cudzoziemców w szkołach i aktywności głównych interesariuszy środowiska szkolnego poprzez różne formy szkoleń, warsztatów, wydarzeń kulturalnych, integracyjnych itp. (Integracja w szkołach),

6. підтримка інтеграції іноземців у школах та діяльності основних зацікавлених сторін шкільного середовища через різні форми навчання, семінари, культурні та інтеграційні заходи тощо (Інтеграція в школах),

7. działań specjalistycznych dla małoletnich cudzoziemców (Działania specjalistyczne).

7. спеціалізована діяльність для неповнолітніх іноземців (спеціалізована діяльність).

Realizatorem projektu jest Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

Projekt „Integracja cudzoziemców z Ukrainy na terenie Dolnego Śląska” dofinansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków rezerwy Funduszu Pracy w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

———

Проект „Інтеграція іноземців з України в Нижній Сілезії” співфінансується Міністерством сім’ї та соціальної політики з резервних коштів Фонду праці в рамках конкурсу „Разом ми можемо зробити більше – перший випуск Програми активізації іноземців на 2022-2023 роки” в рамках Програми активізації іноземців на 2022-2025 роки.